Gedragscode Gilde Rotterdam

Vastgesteld door het Bestuur van Gilde Rotterdam op 3 sept. 2018

Waar kunnen Vrijwilligers van Gilde Rotterdam (hierna Gilde) op rekenen?

 1. Vrijwilligers worden geïnformeerd wie hun contactpersoon is en verkrijgen daarvan de contactgegevens. De contactpersoon of een andere ervaren vrijwilliger zal de vrijwilliger waar nodig inwerken, begeleiden en indien toepasselijk met hem /haar het periodiek evaluatiegesprek voeren. Het eerste aanspreekpunt voor een vrijwilliger is de contactpersoon.
 2. Vrijwilligers zijn verzekerd tegen ongevallen, schade en aansprakelijkheid voor activiteiten die verband houden met hun vrijwilligerswerk via de vrijwilligersverzekering van de Gemeente Rotterdam en een door Gilde afgesloten verzekering. Informatie over deze verzekeringen zijn te vinden op de website gilderotterdam.nl
 3. Vrijwilligers worden in hun privacy gerespecteerd; persoonlijke gegevens worden zonder hun toestemming niet aan derden verstrekt. Voor het verzamelen, bijhouden en verwerken van persoonsgegevens geldt de Privacyverklaring van Gilde (link).
 4. Vrijwilligers kunnen aanspraak maken op vergoeding van werkelijk gemaakte kosten en reiskosten die verband houden met hun vrijwilligerswerk voor zover dit met hen is overeengekomen volgens door het Bestuur vastgestelde regeling.
 5. Gilde zal zijn Vrijwilligers waar mogelijk ondersteunen en doet dit onder meer door persoonlijke begeleiding, workshops, trainingen en cursussen.
 6. Vrijwilligers enerzijds en Gilde anderzijds kunnen hun samenwerking te allen tijde opzeggen. Beide partijen houden daarbij zo mogelijk rekening met de belangen van alle interne en externe betrokkenen.

Gedragscode

Op Vrijwilligers is de volgende gedragscode van toepassing

 1. Vrijwilligers onderschrijven de doelstellingen van Gilde en stellen alles in het werk om de goede naam van Gilde hoog te houden.
 2. Vrijwilligers doen hun vrijwilligerswerk niet voor persoonlijk gewin maar uit zuivere motieven, waaronder zingeving en plezier. Zij zullen dan ook belangenverstrengeling vermijden en via Gilde verkregen kennis en documenten niet aan derden ter beschikking stellen.
 3. Vrijwilligers komen gemaakte afspraken na over de data, de tijden en de wijze waarop zij hun vrijwilligerswerk uitvoeren. Bij het niet kunnen nakomen van de afspraken, door welke oorzaak dan ook, lichten zij hun contactpersoon z.s.m. in.

 

 1. Vrijwilligers vragen privé geen vergoeding voor hun diensten aan diegene die zij rondleiden of begeleiden
 2. Vrijwilligers zijn bereid deel te nemen aan voor het werk noodzakelijke deskundigheidsbevordering, zoals workshops, trainingen, cursussen en soortgelijke bijeenkomsten.
 3. Vrijwilligers gaan vertrouwelijk en gaan respectvol om met de privacy van personen en organisaties waarmee zij bij de uitvoering van hun vrijwilligerswerk in contact komen. 7.Verschillen van inzicht worden besproken door de vrijwilliger met zijn of haar contactpersoon. Indien zij niet tot een bevredigende oplossing komen leggen zij hun vraag voor aan het Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) van Gilde die de vrijwilliger en de contactpersoon individueel zullen horen en zullen trachten gezamenlijk tot een voor iedereen acceptabele oplossing te komen.8.Indien er sprake is van een klacht over het handelen van een bij Gilde betrokkene (ongeacht of dit een vrijwilliger of bestuurslid is) dan geldt de in het

Gedragscode Gilde Rotterdam
Vastgesteld door het Bestuur van Gilde Rotterdam op 3 september 2018

Huishoudelijk Reglement (link) opgenomen klachtenregeling.

9. In de omgang met derden die een beroep doen op de inzet / hulp / kennis en ervaring van (een vrijwilliger van) Gilde geldt dat deze altijd binnen de grenzen van het betamelijke zal blijven. Elke vorm van  grensoverschrijdend gedrag dient vermeden te worden.

Deze Gedragscode geldt met ingang van 1 oktober 2018 en kan door het Bestuur worden herroepen en/of gewijzigd.